home

emp

 

 

 

 

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ MỘT HIỆP HỘI KHÔNG LỢI NHUẬN ĐỂ GIẢM NHỮNG RÀO CẢN CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU ĐANG THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA HỌ.

 

 

Tầm nhìn của chúng tôi là hoàn thành những ước mơ để đạt được một thế giới trong đó các nhà doanh nghiệp có ít tài nguyên hơn có thể tiếp cận hỗ trợ cho các dự án của họ. Chúng tôi muốn đóng góp niềm đam mê cho công việc, kinh nghiệm và nguồn lực của chúng tôi để giúp thúc đẩy kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn.

 

 

Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành những người trung gian tài năng. Thông qua mạng lưới liên lạc của chúng tôi và kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi muốn các công ty như chúng tôi, những người muốn đem lại cho thế giới một phần nhỏ những gì họ nhận được, giúp phát triển các sáng kiến kinh doanh mới.

 

 

Trong kỷ nguyên mới trong đó thế giới đã trở thành một ngôi làng toàn cầu, chúng tôi có thể giúp một cách đơn giản, chúng tôi muốn mang lại kiến thức, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho những khu vực nơi họ cần nó.

rsc3

 

 

Tải xuống Dossier

 

 

 

 

Giải pháp trong thương mại quốc tế